Колектив

Ръководство

Емилия Иванова – директор

Диана Генкова – заместник директор

Подготвителна група

Гергана Маринова  – старши учител подготвителна група

Учители начален етап

Боряна Кобурова – старши учител, класен ръководител на I и II  клас

Соня Иванова –  класен ръководител на III  и IV клас

Учители по предмети

Татяна Йорданова – старши учител, преподавател по Природни науки, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, класен ръководител на VI клас

Даниела Борисова – старши учител, преподавател по Български език и литература, История и цивилизации, класен ръководител на VII клас

Таня Драгиева – старши учител, преподавател по Физическо възпитание и спорт, География и икономика (VII клас), класен ръководител на V клас

Дияна Георгиева – преподавател по Математика, Физика и астрономия и  Компютърно моделиране, Информационни технологии и Компютърно моделиране и информационни технологии

Борислава Димитрова – преподавател по чужд език и География и икономика (V и VI клас)

Учители целодневно обучение

Теодора Тодорова – преподавател ГЦОУД на сборна група от ученици от начален етап

Непедагогически персонал

Анка Митева – завеждащ АТС

Анелия  Данаилова – главен счетоводител

– – образователен медиатор

Обслужващ персонал

Диана Тодорова – хигиенист

Иво Игнатов – огняр, поддръжка сгради