Самостоятелна форма на обучение

Начинът и условията, при които се  осъществява обучението в самостоятелна форма в ОУ “Филип Сакелариевич”, са регламентирани в Правилника за дейността на училището, част втора, глава II, раздел V.

График изпитна сесия – март

Конспекти по предмети 

График на консултациите на преподавателите

♦ Заповед за реда за организиране и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение