НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

ОУ “Филип Сакелариевич” започна работа по НП “Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. 

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Национален – всички държавни и общински училища. Програмата е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

– Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;

– Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от 2 уязвими групи и на техните родители;

– Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;

– Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

За целите на програмата ученици от уязвими групи са такива, които са в риск от отпадане от системата на училищното образование, от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до образование. 

БЮЖЕТ НА ПРОГРАМАТА

Общ бюджет: 10 000 000 лв.

На 12.09.2022 г. се проведе информационна кампания на тема “Отново на училище”, на която присъстваха родители и ученици. За по-приятна обстановка образователният медиатор към училището г-жа Божидара Цанева беше предвидила и почерпка.

       В списъка на предвидените дейности най-вълнуваща и очаквана беше еднодневната екскурзия до гр. Ловеч.

       Първа спирка беше Деветашката пешера край града, където децата с изненада разбраха, че тя е дом  на няколко вида прилепи от изчезващ вид, които са включени в Червената книга на България. Удивително за тях беше, че преди цели 70 хил. години пещерата е била почти изцяло населена с живущи, тъй като районът е предлагал добри условия за живот.

        Докоснали се за миг до праистоирията, деца, родители и учители се отправиха към следващата дестинация – зоопаркът в гр. Ловеч. Няма такова удовлетворение от това да видиш етусиазмът в детските очи от първата им среща с животните – огромната мечка, страшния лъв, игривите маймуни и много, много други. Изживяването беше запомнящо се.

       Следваща спирка беше един от символите на гр. Ловеч – покритият мост. На въпроса “Кой е построил този мост?” няколко детски ръчички веднага се появияха. Не закъсня и въпросът “Коя сграда в нашия град също е дело на Колю Фичето?”. Отговорът не закъсня.

       Последва приятна разходка в центъра на града. 

        След толкова изморителни нови гледки и емоции, обядът се оказа особено вкусен.

          В изпълнение на дейностите по Националната програма образователният медиатор г-н Стефан Алтънов организира своеобразна бригада за освежаване на училищния двор. Деца, учители и служители с готовност се включиха в инициативата. Резултатът е по-цветен кът за отдих в междучасията и след часовете и емоцията от добре свършената работа.