Проект “Подкрепа за успех” – 2021/2022

     През учебната 2021/2022г. ОУ “Филип Сакелариевич” продължава работа по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

           Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

           Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

          ОУ “Филип Сакелариевич” работи по Дейност 3.

         Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание

        Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.

        В началото на учебната 2021/2022г. се сформираха следните групи:

КласПредметБрой групиРъководител
Първи класБългарски език и литература1Боряна Кобурова
Втори класБългарски език и литература1Мария Тодорова
Трети класБългарски език и литература2Теменужка Върбанова
Четвърти класБългарски език и литература1Соня Иванова
Математика1
Пети класБългарски език и литература 1Даниела Борисова
Математика1Дияна Георгиева
Шести класБългарски език и литература 1Даниела Борисова
Математика1Дияна Георгиева
Седми класБългарски език и литература 1Даниела Борисова
Математика1Дияна Георгиева