Учебни планове

         Учебните планове съдържат разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование. Те определят разпределението на учебното време за задължителна подготовка (задължителни учебни часове, задължителноизбираема (избираеми учебни часове) и свободноизбираема подготовка(факултативни учебни часове).

         Учебните планове в ОУ “Филип Сакелариевич” се изготвят по степени на обучение за всеки випуск (учебна година на постъпване в първия клас на учебната степен). Те съдържат информация за всичките класове от съотвeтната степен на обучение. Приемат се на заседание на Педагогическия съвет.

ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2023 / 2024 година

ВТОРИ КЛАС

за учебната 2023 / 2024 година

ТРЕТИ КЛАС

за учебната 2023 / 2024 година

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

за учебната 2023 / 2024 година

ПЕТИ КЛАС

за учебната 2023 / 2024 година

ШЕСТИ КЛАС

за учебната 2023 / 2024 година

СЕДМИ КЛАС

за учебната 2023 / 2024 година