Училищни документи

♦  Стратегия за развитието на училището (2023 -2027)

♦  План за изпълнение на дейностие по  стратегията за развитието на училището (2023 -2027)

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

♦  Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

♦  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2023/2024 година

♦  Програма за превенция на ранното напускане на училище (2021 – 2025)

♦  Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2023/2024 година

Програмна система за развитието на подготвителната група за учебната 2023/2024 година 

План-програма БДП за 2024 година

♦  Обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти