“Заедно за всяко дете” – модул 2 за учебната 2021/2022 година

   За поредна година екип от Основно училище “Филип Сакелариевич” разработи и спечели проект по  НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ”, Модул 2 “Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”. Дейностите, които предстоят, целят да се засили връзката на училището с родителите, да се приобщи родителската общност към училищния живот и да бъде мотивирана за образованието на децата.

Основни цели:

  1. Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците;
  2. Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
  3. Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения.

Очаквани резултати:

  1. Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището;
  2. Подобрени знания и умения на родителите относно разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
  3. Заявен интерес и желание за съдействие от страна на родители и ученици за участие в бъдещи съвместни училищни мероприятия.

Лекция-дискуся на тема "Лична хигиена"

Презентация на тема "Тенологиите - новата зависимост на младите"

Посещение на зоомагазин на ул. "Надежда"

Презентация на тема "Опасностите в интернет"

Международен ден на толерантността