“Децата – различни, но еднакви” – 2021/2022

Един проект, финансиран от ЦОИДУЕМ (Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства)

     Тази учебна година ОУ “Филип Сакелариевич” отново започва работа по проект, финансиран от ЦОИДУЕМ (Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства).

    За учебната 2021/2022 година за целта на проекта бяха създанени 5 клуба по интереси – три в начелн етап и два в прогимназиален.

Клуб "Традиции и фолклор на етносите"

       Грубата е сборна с деца от I и II клас. Ръководител г-жа Борислава Димитрова.

Извънкласна дейност, запознаваща децата с традициите, фолклора и нравите на отделните етноси в България; обредите, характерни за основните етнически групи, пресъздадени чрез ритуали, приказки, танци; онагледяването на типичните герои в приказките; запознаване с особеностите на всяка култура. Ще се усвоят знания за различните видове етноси – българи, турци, роми чрез основните средства – приказки, пресъздаване на обичаи, запознаване с особеностите на всички традиции.

1.ЦЕЛИ:

Социализация и интеграция на учениците от различни етнически групи в училищния живот чрез участието им в различни извънкласни дейности, при зачитане на интересите и възможностите на всяко дете за пълноценно умствено, физическо и психическо здраве.2

2.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Опознаване на богатия фолклор на етническите групи и техните празници като модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и привличане и задържане на учениците в училище чрез изучаването на фолклор.

3.МЕТОДИ НА РАБОТА

 • Наблюдение;
 • Анализиране;
 • Игрови техники;
 • Ролеви игри;
 • Рисуване.

Клуб "Приказен свят"

     Група с ученици от III клас, с ръководител г-жа Татяна Йорданова.

     1.ЦЕЛИ:

Клубът съдейства за изграждане на художествената и естетическа култура на учениците като стимулира творческите им способности. Обучението по изобразително и театрално изкуство е съобразено както с многообразието на конкретните условия за обучение, така и с индивидуалните интереси и потребности на ученика за:

 • изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителни средства, слово и драматизация;
 • изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността и творби на изобразителното изкуство;
 • развиване на практически опит за работа с изобразителни материали и техники;
 • формиране на интерес към националното и световното културно-историческо наследство и художествена култура.

     Акцент в обучението на Клуб „Приказен свят“  са : знания, умения и отношения, свързани с познаване на основни принципи за създаване на декоративни образи; знания на практическа основа за народното творчество и приложните изкуства; експериментиране и прилагане на изобразителни технологии за  рисуване и моделиране; познания за основните визуални знакови системи в различни области на живота, осигуряващи възможност за по-пълноценна адаптация на учениците в социална среда.    

   2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

      Реализацията на учебната програма на клуб „Приказен свят“  осигурява формиране на съвременните ключови компетентности, ориентирани към  развитие на личността. В обучението се усвояват следните понятия с интегрален и междудисциплинарен характер: народно творчество, обредни предмети, композиция, контраст, стилизация, ритъм.  Новите знания и понятия се изясняват и формират чрез практическа дейност под формата на изобразителни представи и изграждане на образи. Учебната програма предоставя свобода при подбора на методите и средствата за постигане на очакваните резултати. Подготовката на учениците може да се осъществява както в класната стая, така и извън училище под формата на общуване и изобразяване на образи и ситуации от прочетените творби и организиране на изложба с илюстрации и представитерни изяви в училището, в общността.

Клуб "Спортуваме заедно" - баскетбол

     Група от ученици от IV клас, с ръководител г-жа Таня Драгиева.

 1. Цели:
 • обогатяване на обема от знания за по-пълното и многостранно възприемане на физическите упражнения и за формирането и затвърждаването на двигателните представи за движенията; 
 • надграждане на двигателни знания и умения и развитие на усещанията и възприятията на детето за пространство, време и скорост; 
 • комплексно развитие на двигателните качества с приоритет на скоростно-силовите способности на организма; 
 • овладяване на основните технически елементи и действия от отборния спорт мини- баскетбол; 
 • стимулиране на активното отношение и интелектуалната активност на ученика. 
 • упражняване и усъвършенстване на двигателните навици и умения;
 • придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на двигателните умения. 
 • формиране на отговорно отношение към здравословния начин на живот;
 • хармонично физическо развитие;
 • повишаване на физическата дееспособност;
 • възпитаване на култура на поведение и толерантност при състезания;
 • стимулиране на личната изява и волевите качества;
 • положително отношение към спорта и желание за системни занимания със спорт.

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Изпълнява баскетболно бягане с промяна на темпа и посоката. Еднотактово и двутактово спиране. Предно и задно пивотиране и заемане на позиция. Прилага подаване и ловене в щафетни и спортно-подготвителни игри. Изпълнява основни техникотактически умения в състезания по мини – баскетбол.

Клуб "Спорт за всички" - танци и бадминтон

     Група от ученици от VI клас, с ръководител г-жа Таня Драгиева.

МОДУЛ ТАНЦИ

 1. Цели:
 • Изучаване на български народни танци като условие за съхраняване и популяризиране на народната традиция, фолклор и изграждане на принадлежност.
 • придобиване на основна представа за българския танц, хора, обичаи. Върху основата на народната музика да развият начални танцово-изпълнителски, танцово-аналитични, социални, творчески и други компетентности.
 • възприемане на народната музика и правилно да предават нейното съдържание с изразните средства на танца.
 • изграждане на  танцова и музикална култура.
 • обогатяване  танцовите способности като съществен фактор за пълноценно общуване с танца и успешно реализиране на танцовите форми.
 • да развиват умения за колективна  работа, толерантност и партньорство.
 • създаване интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на танцовото изкуство.
 • развитието на личността на ученик, с подчертано творчески подход чрез овладяване на хореографското изкуство,мотивиран да развива своя художествен вкус и естетическия кръгозор.

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Възпроизвежда с лекота упражнения и хора.  Демонстрира танцувални умения и навици.  Изгражда двигателната и музикална култура. Изгражда устойчиво изпълнение на упражненията. Поддържа желанието за правилно, вярно и прецизно повторение на показаното. Възпроизвежда практически и във връзка с музиката научените танцови елементи и движения.  Съчетава уменията си с танцовите движение и ритмично изпълнение на песента.  Демонстрира лично отношение и проявява артистичност при танцово изпълнение.  Следва основните танцови движения от хора, групира движенията и елементите по определен начин в комбинация.

МОДУЛ БАДМИНТОН

1.ЦЕЛИ:

 • овладяване на многообразни физически упражнения и двигателни дeйности;
 • усвояване на основни компетентности, свързани с техниката и тактиката на предвидената дисциплина;
 • решаването на образователните и оздравителните задачи на обучението се постига чрез създаване на условия за прилагане на нормите за поведение в обществото и на умения за здравословен начин на живот.

Образователните цели  са насочени към: 

 • укрепване здравето на учениците чрез подобряване на физическата им дееспособност и комплексното развиване на двигателните качества; 
 • подкрепяне на личните предпочитания и спортни интереси на учениците в зависимост от техните възможности; 
 • използване и прилагане на технико-тактически умения за постигане на спортносъстезателна подготвеност по вида спорт; 
 • развиване на волевите и нравствените черти на характера на ученика с акцент за развиване на уменията му за съобразяване на личните интереси с интересите  групата.

Упражняване на двигателните навици и умения. Придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на двигателните умения. Планирането  на учебната дейност  се осъществява при спазване последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност и отчитане на специфичните и характерни  климатични условия.

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Изпълнява основните технически елементи. Разбира успеха от правилното изпълнение на техника на удари, изтегляне, скъсяване от задна линия. Прилага индивидуални техникотактически действия в резултат от действия на противников състезател. Познава и прилага правилознание в учебни игри и състезания. Прилага здравни и хигиенни изисквания и етични норми на поведение. Участва в единични срещи.

Клуб "Време за изкуство"

    Група от ученици от VII клас, с ръководител г-жа Татяна Йорданова.

   1. ЦЕЛИ

      Клубът съдейства за изграждане на художествената и естетическа култура на учениците като стимулира творческите им способности. Обучението по изобразително изкуство е съобразено както с многообразието на конкретните условия за обучение, така и с индивидуалните интереси и потребности на ученика за:

 • изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителни средства;
 • изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността и творби на изобразителното изкуство;
 • развиване на практически опит за работа с изобразителни материали и техники;
 • формиране на интерес към националното и световното културно-историческо наследство и художествена култура.

     Акцент в обучението на Клуб „Време за изкуство“  са :

 • знания, умения и отношения, свързани с архитектурната среда;
 • познаване на основни принципи за създаване на декоративни образи;
 • знания на практическа основа за народното творчество и приложните изкуства;
 • експериментиране и прилагане на изобразителни технологии за  рисуване и моделиране;
 • познания за основните визуални знакови системи в различни области на живота, осигуряващи възможност за по-пълноценна адаптация на учениците в социална среда.    

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

    Реализацията на учебната програма на клуб „Време за изкуство“  осигурява формиране на съвременните ключови компетентности, ориентирани към  развитие на личността. В обучението се усвояват следните понятия с интегрален и междудисциплинарен характер: архитектурна среда, народно творчество, обредни предмети, композиция, контраст, стилизация, ритъм, симетрия, технология.  Новите знания и понятия се изясняват и формират чрез практическа дейност под формата на изобразителни представи. Учебната програма предоставя свобода при подбора на методите и средствата за постигане на очакваните резултати и при определяне на последователността на темите в годишното разпределение на учебното съдържание. Подготовката на учениците по изобразително изкуство може да се осъществява както в класната стая, така и извън училище под формата на наблюдение и изобразяване на обекти от архитектурната среда и организиране на изложба с ученически творби – за представяне на резултати от проекти, от индивидуална и колективна изобразителна дейност (рисунки, апликации, моделирани фигури и др.) в училището, в общността.