Достъп до обществена информация

        Достъпът до обществена информация се регламентира от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), обнародван в Държавен вестник, бр. 55 от 7 юли 2000г., приет от XXXVIII Народно събрание на 22 юни 2000 г.

        Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.

        Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

       Законът за достъп до обществена информация дава право на всеки:

 • български гражданин
 • чужд гражданин или лице без гражданство
 • юридическо лице – българско или чуждестранно

да подаде искане за достъп до информация и съответно да получи такъв до нея.

Заявления могат да се подават по един от следните начини:

      1.В канцеларията на училището – всеки работен ден от 8:00 до 16:30 ч.

      2. Чрез лицензиран пощенски оператор (поща, куриерска фирма), на адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търнов, ул. „Алеко Константинов“ №24;  

      3. По електронен път, на еmail: ousacelarievich@gmail.com 

Заявленията e нужно да са подписани, сканирани и задължително  да съдържат:

 • Трите Ви имена (за юридически лица – наименование и седалище);
 • Каква информация искате да получите (можете описателно да посочите какво Ви интересува);
 • Адрес за кореспонденция със заявителя;
 • Как предпочитате да Ви се предостави информацията.

Получените заявления – попълнен образец или друго писмено искане, се оставят без разглеждане, ако не съдържат горепосечените условия.

Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация можете да посочите една или повече от следните форми:

 • преглед на информацията – оригинал или копие;
 • устна справка;
 • разпечатване, ксерокопие, писмена справка;
 • запис на CD и/или DVD;
 • предоставяне на копия по електронен път – по електронна поща или факс.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Писмените заявления имат 14-дневен срок на изпълнение от датата на регистрирането им.

За заявления, за които е направено писмено уведомление за уточняване предмета на исканата информация, срокът започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Срокът може да бъде удължен:

 • с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
 • с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Директорът взима решения за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация.

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на заявителя. При изпращане в чужда държава цената на пощенската услуга се предплаща от заявителя.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, определени със заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. (обн. ДВ, бр. 98 от 2011 г.).

Заплащането на разходите можете да направите:

 • по банков път:

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG62 UNCR 700 3124 4777 88

BIC: UNCRBGSF

 • на място, на касата на училището.

Разходите, които трябва да бъдат заплатени, се посочват в решението на директора.