Достъп до обществена информация

        Достъпът до обществена информация се регламентира от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), обнародван в Държавен вестник, бр. 55 от 7 юли 2000г., приет от XXXVIII Народно събрание на 22 юни 2000 г.

        Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.

       Законът за достъп до обществена информация дава право на всеки:

  • български гражданин
  • чужд гражданин или лице без гражданство
  • юридическо лице – българско или чуждестранно

да подаде искане за достъп до информация и съответно да получи достъп до нея.

Заявления могат да се подават по един от следните начини:

      1.В канцеларията на училището – всеки работен ден от 8:00 до 16:30 ч.

      2. По пощата, на адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търнов, ул. „Алеко Константинов“ №24   

      3. По електронен път, на еmail: sacelarievich@mail.bg.

Заявленията e нужно да са подписани, сканирани и задължително  да съдържат:

  • Трите Ви имена (за юридически лица – наименование и седалище);
  • Каква информация искате да получите (можете описателно да посочите какво Ви интересува);
  • Адрес за кореспонденция;
  • Как предпочитате да Ви се предостави информацията.