Ученически парламент

същност:

 1. Ученическият съвет е организация, която дава възможност на учениците да участват в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот. Предложенията на УС се представят пред Ръководството и Педагогическия съвет на училището. Същността на УП е:

   1. Да осъществява връзка между учениците и висшестоящите органи.

   2. Да дава гласност на проблемите на учениците.

   3. Да защитава правата и интересните на учениците.

  4. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.

  5. Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и поемане на отговорност от страна на учениците.