ОЕСР

Обучение от разстояние в електронна среда

         Съгласно чл. 20 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020 за учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение се организира обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

В помощ на родителя и ученика

Работа с образователната електронна платформа Тиймс: