Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

              ОУ “Филип Сакелариевич” беше одобрено и започва работа по проект “Равен достъп до образование в условията на криза”.  Това е проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).